Si te investosh ne pasuri te paluajtshme ne Shqiperi

Investo-ne-Shqip

Si na sherben investimi  ne pasuri te paluajtshme

Shumë njerëz investojnë në pasuri të paluajtshme duke përdorur kursimet personale apo duke marre kredi. Fitimet e gjeneruara nga qiradhënia e pasurisë së blerë, mundësojnë shlyerjen e kredisë. Gjithashtu mundesojne rikthimin në terma afatmesëm të gjithë investimit të kryer. Ato sigurojne të ardhura periodike duke mundësuar realizimin e një projekti apo investime të tjera në fushen e pasurive të paluajtshme.

Të ardhurat që realizohen përmes investimit në pasuritë e paluajtshme janë më të qëndrueshme sesa të ardhurat e gjeneruara përmes alternativave të tjera të investimit. Niveli i të ardhurave të përfituara në rastet e dhënies me qira të pronës varet nga disa faktorë. Ato lidhen me vendndodhjen, cilësinë e saj, facilitetet /shërbimet qe ofron zona ku ndodhet prona etj.

Ne rast se prona juaj ndodhet në qytete të mëdha sigurisht dhe të ardhurat tuaja do të jenë shumë herë më të kënaqshme. Ndryshe ndodh ne zona rurale apo më pak të zhvilluara ekonomikisht.

Raporti investimit në pasuri të paluajtshme me investimin në aksione/bono.

Letrat me vlerë janë letra të cilat kanë nje vlerë nominale. Ato përdorën për t’u konvertuar në vlerë aksionesh. Aksionet dhe bonot shpesh mund të konfondohen si sinonime të njëra-tjetrës. Por ne fakt janë dy instrumenta krejt të ndryshëm. Ndryshe nga aksionet, bonot nuk përfaqësojnë pjesë në një shoqëri tregtare. Bonot shërbejnë si një hua e cila paguhet me interes nga një shoqëri tregëtare. Bonot janë më të qëndrueshmë sesa aksionet. Vlera e aksioneve nuk është fikse, ajo ndryshon sipas luhatjeve të tregut. Megjithatë investimi në bono dhe aksione nuk mundëson te njëjtin marzh kthimi të investimit krahasimisht me pasuritë e paluajtshme.

Investimi në pasuri të paluajtshme është shumë herë më i sigurtë dhe bën që të ardhurat tuaja të përfituara nga ky investim janë shumë herë më të larta. Avantazhi kryesor i investimin në pasuri të paluajtshme krahasuar me investimin në bono dhe aksione është afati kohor dhe norma e kthimit.

Ndonëse aksionet dhe bonot janë instrumenta në të cilat mund të investohet për një kohë të shkurtër, norma e kthimit të investimit kërkon më shumë kohë dhe niveli i saj është shumë herë më i ulët. Nese kete e krahasojme me normën e kthimit të investimit në pasuri të paluajtshme.

Bonot paguajnë një normë fikse interesi gjatë kohës së investimit, prandaj fuqia blerëse bie në periudha inflacioni. Ndryshe ndodh me pasuritë e paluajtshme, për të cilat mund të rritet vlera e qirasë gjatë inflacionit.

 

 

 

Join The Discussion

Compare listings

Compare
error: Alert: Prone e Fast Immobiliare !!